Điều khoản

Nội quy cộng đồng

MXH Tiên Thiên là cộng đồng dành cho những người yêu thích lối sống vui khỏe, lành mạnh và hạnh phúc. Tại đây, bạn sẽ cùng những thành viên khác thảo luận, chia sẻ và lan tỏa tinh thần tích cực tới các thành viên cũng như mọi người xung quanh. Và bạn trở thành một thành viên của Đại gia đình MXH Tiên Thiên thì xin hãy lưu ý các quy định sau: 

1. Ni dung khuyến khích chia s
 

MXH Tiên Thiên khuyến khích bn chia s nhng khonh khc, tri nghim, nhng câu chuyn hay thông đip tích cc ti cng đng thông qua nhng hình nh, bài viết.

Một số ch đ gợi ý:

- Hình nh cá nhân ca hi viên rèn luyn sức khỏe, vn đng, tp luyện th thao cùng ngưi thân, gia đình.

 • Chia s các thói quen, bí quyết, phương pháp rèn luyn sc kho, cách thư giãn, phương pháp nâng cao cht lưng đi sng
 • Chia s nhng ni dung, hình nh tích cc ca bn hoc ngưi xung quanh. Nhng câu chuyn tích cc, nhân văn, truyn cm hng đến cng đng xã hi.
 • Ni dung có s trau chut v hình thc, cung cp giá tr cho cá nhân và cng đng.
 • Lưu ý: Chia s văn minh trong cng đng và cùng hưng ti mt cng đng Tiên Thiên lành mnh, tích cc và yêu thương.

 

2. Nhng ni dung b cm


Không tôn trng cng đng


Các biu hin c th:

 • Phân bit (mang tính tiêu cc) vùng min, tôn giáo, trình đ,...
 • nhng c ch, hành đng, li nói mang tính phá hoi, xúc phm, lăng m, vu khng, gây hn, hay coi thưng,.. làm nh hưng đến tinh thn, danh d và thân th ca các hi viên khác.
 • S dng ni dung vi phm quyn riêng tư cá nhân ca ngưi khác.


Ni dung cm trong bài đăng

Không đăng ti nhng ni dung mang tính spam, c th như sau:

 • Không đăng nhng hình nh, video cha ni dung nhy cm như: chính tr, tôn giáo, mang tính cc đoan hoc nhy cm, không phù hp vi thun phong m tc, vi phm pháp lut Vit Nam,...
 • Không truyn năng lưng tiêu cc ti các thành viên trong cng đng.
 • Không đưc to nhng bài qung cáo, pr, bán hàng hoc chia s vi mc đích thương mi dưi mi hình thc.
 • To nhiu ch đ có cùng ni dung hoc dùng nhiu nick đ to mt ch đ b trùng ni dung.
 • Ni dung sai chính t quá nhiu, s dng ngôn ng chat, ngôn t xúc phm.

 


3. X lý các hành vi b cm

Hình thc xvi phm ni quy cng đng đã nêu trên c th như sau:

 • Ln 1 - Nhc nh và yêu cu g ni dung vi phm, không tính đim thưng checkin/out ngày hôm đó.
 • Ln 2 - Xóa ni dung vi phm mà không báo trưc, không tính đim thưng checkin/out ngày hôm đó.
 • Ln 3 - Cm quyn đăng bài trong 10 ngày và không tính đim thưng checkin/out ngày hôm đó.
 • Ln 4 – Khóa tài khon vĩnh vin.


Các thành viên tham gia MXH Tiên Thiên là mc đnh đã chp nhn các quy đnh trên và phi thc hin mt cách nghiêm túc.

Cùng MXH Tiên Thiên xây dng và phát trin cng đng t tế, văn minh, khe mnh và tích cc!

 

 

Quyền riêng tư

Quyền riêng tư

Cam kết rằng đảm bảo sự riêng tư, an toàn và bảo mật cho dữ liệu của người dùng một cách tuyệt đối.
Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Hãy cùng tuân thủ các quy tắc chung để xây dựng một cộng đồng tích cực, lành mạnh và yêu thương